Regulativ

Regulativ for Ny Nørup Vandværk I/S

Indhold

 1. Indledende bestemmelser 
 2. Vandforsyningens styrelse
 3. Ret til forsyning med vand
 4. Forsyningsledninger
 5. Stikledninger
 6. Jordledninger
 7. Installationer i bygninger
 8. Hovedmålere
 9. Bimålere
 10. Ansøgning
 11. Opretholdelse af tryk og forsyning
 12. Vandspild
 13. Brug af vand fra brandhaner
 14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
 15. Driftsbidrag
 16. Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.
 17. Straffebestemmelser
 18. Ikrafttrædelse Regulativ for Ny Nørup Vandværk

1

Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 af Vejle kommunalbestyrelse efter forhandling med I/S Ny Nørup Vandværk vandforsyning.
1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.
1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. § 55, stk. 6.
1.4 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.
1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsled-ninger som senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991.
1.6

Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

1.7

Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, rå-vandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen

til toppen


2

Vandforsyningens styrelse

2.1

I/S Ny Nørup Vandværk ejes og drives af medlemmerne af vandværket.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, lige-som ejere, der efter Regulativ for Ny Nørup Vandværk forholdets natur ikke kan være med-lemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen og skal godken-des af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

 

til toppen


3

Ret til forsyning med vand

3.1

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

3.2 ingen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
3.3

Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4

Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte æn-dringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighe-derne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

til toppen


4

Forsyningsledninger

4.1

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens §§, 29 og 45-48.

Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2

I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens ho-vedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsynings-ledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4., 3. punktum.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsynings-ledningsnettet for de Regulativ for Ny Nørup Vandværk ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3

Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

til toppen


5

Stikledninger

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.
5.2

I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt een stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over tredjemands ejendom.

5.4

Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

til toppen


6

Jordledninger

6.1 Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.
6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden. Regulativ for Ny Nørup Vandværk.
6.3

Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for foru-rening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.
6.5 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren.
6.6

Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

til toppen


7

Installationer i bygninger

7.1 Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.
7.2 Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).
7.3 Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.
7.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.
7.5

Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning. Regulativ for Ny Nørup Vandværk.

7.6

Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

til toppen


8

Hovedmålere (afregningsmålere)

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes een måler i hver ejendom.
8.2

Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.
8.4 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.
8.5

Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.
8.7

Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8 Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.
8.9

Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5 % fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5 %, afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted. Regulativ for Ny Nørup Vandværk.

8.10

Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

til toppen


9

Bimålere (fordelingsmålere)

9.1 Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.
9.2 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.
9.3

Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

9.4

Hvis bimåleren ikke udlånes fra vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om det.

De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

til toppen


10

Ansøgning

10.1

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

til toppen


11

OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING

11.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vand-ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
11.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.
11.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m. Regulativ for Ny Nørup Vandværk.
11.4

Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

til toppen


12

Vandspild

12.1

Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

12.2

Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

til toppen


13

Brug af vand fra brandhaner

13.1

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner. 

til toppen


14

Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og for-skriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskift-ning af vandmåler, skal vandforsyningens personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
14.2

Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

til toppen


15

Driftsbidrag

15.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 2, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 10.1, og 11.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.
På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vandforsyningens foranledning, den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.2, 1. punktum, 11.4, 14.2.1, 2. punktum og 14.2.4, 1. punktum.
15.2 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m(3) afta-get vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.
15.3

For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag. Regulativ for Ny Nørup Vandværk.

til toppen


16

Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.
16.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.
16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.
16.4

Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

til toppen


17

StraffebestemmelseR.

17.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme på-bud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandfor-syningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsynings-lovens § 84 med bøde.
17.2

Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfat-tet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslo-vens § 84.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

til toppen


18

IKRAFTTRÆDElse.

 

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsynings-loven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Godkendelse af Vejle Kommune i ht. nedenstående:
Fra:                           
Susanne Christiansen  Vand  Miljo  Vejle Kommune [SUSAC@vejle.dk]
Sendt:                      21. december 2010 12:37
Til:                            heine@norupnet.dk
Emne:                       Godkendt regulativ
Vedhæftede filer:   Ny Nørup Vandværk.pdf
Opfølgningsflag:    Opfølgning
Flagstatus:               Fuldført

 

Godkendelse af Regulativ for Ny Nørup Vandværk

Regulativ for Ny Nørup Vandværk har nu været i offentlig høring og Vejle Kommune har ikke modtaget nogle bemærkninger.

Regulativet er efterfølgende blev politisk godkendt af Natur- og Miljøudvalget den 22. november 2010.

Regulativet gælder fra 1. januar 2011.

Venlig hilsen

Team Grundvand

Vejle Kommune

Bedste hilsener
Susanne Christiansen
********************************************************
Vejle Kommune
Natur- og Miljøforvaltningen
Afdelingen for Vand
Adresse: Vedeslsgade 17, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 24 43
E-mail: susac@vejle.dk

 

til toppen